Trường THPT Hùng Vương  – Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

Trường được thành lập từ năm 2011, đến năm 2019 được tròn 8 năm.

Phụ trách trường -  Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Ngoan

Thư ký hội đồng: Cô Đoàn Thị Lý

 

Phụ trách chuyên môn : Thầy Vũ Ngọc Tú

Phụ trách quản sinh nền nếp : Thầy Phạm Duy Thành

Chủ tịch công đoàn :  Cô Vũ Thị Kim Phương

Bí thư đoàn trường : Cô Ngô Thị Chi

Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 35

Tổng số lớp học: 17

Tổng số học sinh: 810

Trường có 2 phòng máy tính (100 máy tính được kết nối mạng Internet) và 4 phòng máy chiếu.

Địa chỉ email: hungvuong@gmail.com